Biomassa in Chili

Nueva Aldea, Chile Energie uit biomassa

Nueva Aldea 2 is een biomassacentrale van 42 MW die wordt gebouwd door Celulosa Arauco y Constitución S.A., een toonaangevend bosbouwbedrijf in Chili. De centrale gebruikt zwarte residuen van het pulpproces als hernieuwbare brandstof om warmte en elektriciteit te cogenereren. Het project voorkomt vervuiling en creëert werkgelegenheid in de regio.

In één oogopslag

  • Ondersteuning van Chili's overgang naar een groenere economie

  • Doeltreffend gebruik van biomassa om schone en hernieuwbare energie te leveren

  • Voorkomen van vervuiling en scheppen van banen in de regio

Doelstellingen van het project

Het project bestaat uit de bouw van een nieuwe pulpfabriek met een overschot van 42 MW voor de opwekking van elektrische energie aan het net in de regio VIII van Chili. Het project maakt gebruik van biomassaresiduen (zwart residu van het pulpproces) als hernieuwbare brandstofbron voor de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. Het Nueva Aldea fase 2-project draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Chili door de invoering te bevorderen van gedistribueerde elektriciteitsopwekking in een land dat van oudsher afhankelijk is van de ontwikkeling van grootschalige en gecentraliseerde elektriciteitscentrales. Het gebruik van zeer efficiënte warmtekrachtkoppelingsapparatuur maakt een beter gebruik van lokale en hernieuwbare hulpbronnen mogelijk, terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales die op het net zijn aangesloten, wordt teruggedrongen. Dit draagt bij tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen, in een land dat van oudsher te kampen heeft met hoge niveaus van luchtverontreiniging door deeltjes.

Voordelen voor het milieu

Het voordeel van energie uit biomassa is dat biomassa een hernieuwbare energiebron is die niet uitgeput kan raken. Biomassa is meestal afkomstig van planten, wat betekent dat zolang er planten op deze planeet zijn, biomassa beschikbaar zal zijn als hernieuwbare energiebron. Biomassa helpt de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen die een grotere impact hebben op de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Het emissieniveau van biomassa is veel lager dan dat van fossiele brandstoffen. Het fundamentele verschil tussen biomassa en fossiele brandstoffen als het gaat om de hoeveelheid koolstofuitstoot is: alle CO2 die door planten is opgenomen voor hun groei, gaat terug in de atmosfeer tijdens de verbranding voor de productie van energie uit biomassa. Terwijl de CO2 die geproduceerd wordt uit fossiele brandstoffen naar de atmosfeer gaat, waar het het broeikaseffect versterkt. Biomassa is een op grote schaal beschikbare energiebron. De bronnen zijn afkomstig uit de landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, algen en afval. Veel energiedeskundigen zijn het erover eens dat wanneer je de economische en milieuaspecten van energiebronnen combineert, biomassa bovenaan de lijst staat als een van de beste energiebronnen.

Sociaal-economische voordelen

De projectactiviteit zal bijdragen tot de duurzame groei van Chili door de opwekking van elektriciteit met behulp van biomassa, een schone en hernieuwbare energiebron. De deelnemers zijn van mening dat elektriciteitsopwekking uit biomassa een duurzame bron van energieopwekking is die duidelijke voordelen biedt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. door de beschikbare natuurlijke hulpbronnen op een rationele manier te benutten, draagt dit project bij tot de bevordering van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in Chili. Het project is een goed voorbeeld van de levensvatbaarheid van elektriciteitsopwekking als bron van inkomsten, niet alleen voor de pulpindustrie, maar voor alle met de bosbouw verband houdende industrieën.

Verificatie van het project

Het mechanisme voor schone ontwikkeling biedt emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gecertificeerde emissiereductiecredits (CER's) te verdienen, die elk overeenkomen met één ton CO2. Deze CER's kunnen worden verhandeld en verkocht, en door geïndustrialiseerde landen worden gebruikt om een deel van hun emissiereductiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol te halen.

Het mechanisme stimuleert duurzame ontwikkeling en emissiereducties, terwijl het de geïndustrialiseerde landen enige flexibiliteit biedt bij de wijze waarop zij hun doelstellingen inzake emissiebeperking verwezenlijken.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Met spoed maatregelen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan

Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, bestrijden van woestijnvorming, stopzetten en ombuigen van bodemaantasting en tot staan brengen van biodiversiteitsverlies

Authors

Bernard de Wit

Mede-oprichter

bernard.dewit@regreener.eu

+31 6 18 03 15 12

LinkedIn

Other Projects