FAQ

Als je niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op viainfo@regreener.eu

Vragen over onze projecten

We planten bomen samen met onze partners Eden Reforestation Projects en WeForest in Kenia, Mozambique en Zambia. Onze partners planten alleen bomen van inheemse soorten. Ze planten of introduceren nooit invasieve soorten op hun projectlocaties. Onze projecten in deze landen omvatten verschillende soorten.

In Kenia en Mozambique ligt de nadruk voorlopig op mangrovebomen. Uit onderzoek blijkt dat mangroven twee tot vier keer zoveel koolstof vastleggen als volgroeide tropische bossen. Mangroven bevatten ook de hoogste CO2-dichtheid van alle landelijke ecosystemen. Bovendien is bekend dat mangroven een belangrijke rol spelen in kustecosystemen en bekend staan om een reeks ecosysteemdiensten, waaronder visserij en vezelproductie, sedimentregulering en bescherming tegen stormen en tsunami’s.

In Zambia is de belangrijkste herstelbenadering ‘asissted natural regeneration’. Dit houdt in dat zaailingen van wilde bomen worden beschermd en verzorgd. Dit proces wordt het hele jaar door uitgevoerd en dient om de natuurlijke groei van het bos te bevorderen.

‘Bomen zijn de longen van de aarde’, dat heb je vast wel eens gehoord – en met een reden. Dat komt omdat bomen de planeet helpen ademen door kooldioxide om te zetten in schone, zuivere zuurstof. Bovendien fungeren bomen en bossen over de hele wereld ook als het airconditioningsysteem van de planeet en houden zij de planeet koel. Wereldwijd herstel van bomen wordt beschouwd als een van de meest effectieve oplossingen voor het terugdringen van de schade van CO2-uitstoot tot nu toe.

De belangrijkste soorten die we planten via onze partner, Eden Reforestation Projects, zijn mangroven. De naam “mangroven” verwijst naar ongeveer 110 boomsoorten die in staat zijn te overleven in zout of brak water en worden aangetroffen in intergetijdengebieden langs tropische en subtropische kusten over de hele wereld. Elke geplante mangroveboom verwijdert meer dan 308 kg CO2 gedurende zijn 25-jarige levensduur, of 12 kg CO2 per boom per jaar. Belangrijk is dat investeringen in de bescherming en het herstel van mangroves essentieel zijn om ontwikkelingslanden te helpen hun National Determined Contributions van de Overeenkomst van Parijs te halen.

Wij geloven sterk in het belang en de impact van de aanplant van bomen, maar zijn niettemin conservatief in de hoeveelheid CO2-vastlegging die wij aan onze bomen toeschrijven. Hoewel 300 kilogram CO2 per boom wetenschappelijk verdedigbaar is, rekenen wij met 125 kilogram per boom. Dit heeft te maken met het feit dat bomen eerst volledig moeten groeien voordat ze echt effectief worden en omdat onze boomplantprojecten niet worden gecontroleerd. Certificering van koolstofcompensatie is belangrijk omdat het een meetbare impact creëert, maar wij vinden dat de werkelijke impact van een project het belangrijkst is. Hoewel deze plantprojecten vooralsnog niet zijn gecertificeerd, is de impact van deze projecten enorm. Naast het feit dat bomen grote hoeveelheden CO2 vastleggen, bieden de boomplantprojecten ook een groot voordeel voor de lokale gemeenschappen. Onze plantpartners gebruiken een “Employ to Plant” methodologie om de leden van deze lokale gemeenschappen te helpen. Door een vaste baan kunnen verarmde dorpelingen zich dagelijkse levensbehoeften veroorloven zoals voedsel, onderdak, kleding en medicijnen.’

Categorie: Projects

Onze partners huren lokale dorpelingen in om op grote schaal inheemse bossen te kweken, te planten en te bewaken. Hun “employ to plant methodologie” resulteert in een vermenigvuldiging van positieve socio-economische en milieumaatregelen. Op die manier verlichten ze de extreme armoede binnen de getroffen gemeenschap. Dit zorgt er ook voor dat de dorpelingen een economische stimulans hebben om het welzijn van het herbebossingsproject te verzekeren. Zij hebben ook een gevoel van “eigendom” over de bomen en het herstelde bos en zij beschermen het met grote zorg.

Categorie: Projects

Als een project gecertificeerd is, betekent dit dat er vrijwillig koolstofkredieten zijn toegekend. Een koolstofkrediet is een certificaat dat staat voor één metrische ton kooldioxide-equivalent dat ofwel wordt voorkomen dat het in de atmosfeer wordt uitgestoten (emissievermijding/-reductie), ofwel uit de atmosfeer wordt verwijderd als gevolg van een koolstofreductieproject. Wil een koolstofverminderingsproject koolstofkredieten opleveren, dan moet worden aangetoond dat de bereikte emissiereducties of koolstofdioxideverwijderingen reëel, meetbaar, permanent, aanvullend, onafhankelijk geverifieerd en uniek zijn. Daarnaast is het van belang dat er passende waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat projecten alle mogelijke sociale en milieurisico’s aanpakken en verminderen.

Als een project aan deze criteria voldoet – zoals gespecificeerd door onafhankelijke normen zoals de Gold Standard en de Verified Carbon Standard (VCS) – kunnen credits worden toegekend. De impact van een koolstofkrediet kan pas worden opgeëist – d.w.z. worden meegeteld voor een klimaatverbintenis – nadat het krediet is ingetrokken (geannuleerd in een register), waarna het niet meer kan worden verkocht.1 In het geval van onze gebruikers trekt Regreener de kredieten in hun naam in.

Bijvoorbeeld, in het geval van een project voor hernieuwbare energie is het berekende bedrag de hoeveelheid broeikasgasemissies die het klimaatbeschermingsproject vermindert of vermijdt. Als het project voor hernieuwbare energie de uitstoot van 100.000 ton CO2 vermijdt, worden voor dit project 100.000 credits uitgegeven. Zodra deze certificaten zijn uitgegeven, kunnen ze worden verhandeld op koolstofmarkten. Zodra certificaten zijn gekocht, kunnen ze worden ingetrokken. Een credit dat is ingetrokken, kan nooit meer worden verhandeld. Een credit retired betekent dat het van de markt wordt gehaald. De partij die een certificaat intrekt, kan dus aanspraak maken op de hoeveelheid CO2 (in metrische ton) die via deze certificaten wordt gecompenseerd.

Voordat we in een bepaald project investeren door koolstofkredieten te kopen en op te nemen, bespreken we het betreffende project met een van onze adviseurs op het gebied van klimaatwetenschap, dat zijn experts met een achtergrond in klimaat- en milieuwetenschappen.

Categorieën: Carbon credits, Projects

Gold Standard is in 2003 door het WWF en andere internationale NGO’s in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat projecten die koolstofemissies terugdringen de hoogste mate van milieu-integriteit bezitten en tevens bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Gold Standard is een standaard en logo certificatiemerk programma voor niet-gouvernementele emissiereductie projecten in het Clean Development Mechanism (CDM), de vrijwillige koolstofmarkt en andere klimaat-en ontwikkelingsinterventies. Het wordt gepubliceerd en beheerd door de Gold Standard Foundation, een non-profit stichting met hoofdkantoor in Genève, Zwitserland. Het is ontworpen met de bedoeling ervoor te zorgen dat koolstofkredieten reëel en verifieerbaar zijn en dat projecten een meetbare bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Gold Standard wordt door veel NGO’s, waaronder het WWF en de David Suzuki Foundation, beschouwd als de beste klimaatnorm. Gold Standard-gecertificeerde projecten bieden naast hoogwaardige CO2-compensatie ook extra sociale en maatschappelijke voordelen. Gold Standard-gecertificeerde projecten hebben meer dan 20,5 miljard dollar aan gedeelde waarde gecreëerd voor klimaatactie en duurzame ontwikkeling.

Verified Carbon Standard (VCS) is in 2005 opgericht door leiders uit het milieu en het bedrijfsleven die de noodzaak inzagen van meer kwaliteitsborging op vrijwillige koolstofmarkten. VCS fungeert nu als een secretariaat voor de verschillende normen die zij ontwikkelen en programma’s die zij beheren, evenals een broedplaats voor nieuwe ideeën die zinvolle milieu- en sociale waarde op schaal kunnen genereren. VCS is een wereldleider in het helpen aanpakken van ‘s werelds meest hardnekkige milieu- en sociale uitdagingen door het ontwikkelen en beheren van normen die de private sector, landen en het maatschappelijk middenveld helpen bij het bereiken van ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatactie. Het VCS-programma is ‘s werelds meest gebruikte vrijwillige programma voor broeikasgassen (BKG). Meer dan 1.600 gecertificeerde Verra VCS-projecten hebben samen meer dan 500 miljoen ton koolstof- en andere broeikasgasemissies verminderd of uit de atmosfeer verwijderd.

Categorieën: Carbon credits, Projects

De impact en kwaliteit van een CO2-reducerend project wordt gemeten door een onafhankelijke derde partij (denk aan Gold Standard, UNFCCC en Verra VCS) die het project certificeert volgens internationale normen. Deze normen garanderen dat de projecten zijn wat we zeggen dat ze zijn: echt, blijvend en echt groen. De onafhankelijke derde partij zal toezicht houden op het project om ervoor te zorgen dat het zijn beloften nakomt.

Bovendien hebben deze certificatie-instellingen ook externe adviseurs in dienst om de projecten te controleren, zodat belangenconflicten in de rapportage volledig worden uitgesloten. Er zijn verschillende standaarden, maar wij hebben gekozen voor de beste projecten die er zijn via Gold Standard, UNFCCC en Verra Carbon Standard (VCS).

Categorieën: Carbon credits, Projects

Volgens de gegevens van Eden Reforestation Projects ligt het overlevingspercentage van de bomen die wij planten in beginsel ver boven de 80 procent.
 
Het mooie van mangrovebomen is dat ze na drie tot vijf jaar hun eigen voortplantingscellen (baby mangrove boompjes) beginnen te produceren. Dit resulteert in zogenaamde natuurlijke regeneratie (zonder inmenging van mensen). Meerdere studies tonen aan dat het initiële overlevingspercentage in combinatie met de natuurlijke regeneratie resulteert in een weelderige impact die varieert tussen 150 en 500 procent.

Op persoonlijk of zakelijk niveau kunt je je impact bijhouden in een profiel. Hier vind je gedetailleerde informatie over de projecten die je hebt gesteund.

Op gemeenschapsniveau publiceren we maandelijks updates op onze pagina over onze financiën. Wij geloven dat transparantie de sleutel is en dat het achterlaten van een volledig papieren spoor van wat we doen en waarom we het doen, de juiste manier is om te doen.

We publiceren certificaten van hoeveel ton CO2 (‘carbon credits’) is voorkomen dat het in de atmosfeer terechtkwam of eruit is verwijderd. De normen van deze projecten zijn gecertificeerd door Gold Standard en Verra Carbon Standard. Daarnaast publiceren we donatiebewijzen met betrekking tot ons programma voor de bescherming van het regenwoud dat we hebben opgezet met onze partner Rainforest Partnership. Wat de geplante bomen betreft, kunt u de overeenkomstige aankoopbewijzen van onze boomplantpartners, Eden Projects Projec en WeForest, inzien.

Als onze gemeenschap groot genoeg wordt: ja, zeker! In de strijd tegen klimaatverandering is elke stap in de goede richting een belangrijke. Menselijk gedrag heeft een enorme invloed op het klimaat. We zeggen dit niet om iemand een schuldgevoel aan te praten, maar het is simpelweg aan ons als mensheid om de schade – die door onszelf is aangericht – weer ongedaan te maken. Miljarden mensen over de hele wereld maken zich zorgen over de toekomst van onze planeet. Als grote groepen mensen zich aansluiten bij ons platform om hun CO2-voetafdruk te compenseren, en zich tegelijkertijd bewuster worden van de impact die zij op de wereld hebben, zal dit een enorm verschil maken. Sterker nog: dit zal de toekomst van onze planeet rooskleuriger maken. Het is belangrijk om te zeggen dat zelfs een gigantische Regreener gemeenschap niet genoeg is. Dit initiatief zal niet alle schade die is aangericht ongedaan maken. We geloven echter wel oprecht dat onze gemeenschap een groot verschil kan maken. Actie is hard nodig, en alle groene initiatieven zijn nuttig. Als je je steentje wilt bijdragen, meld je dan nu aan!

Categorie: Projects

Naast de directe financiering van CO2-reducerende projecten, zoals het planten van bomen en groene energieprojecten, vinden wij dat innovatie een grote rol moet gaan spelen bij het versnellen van het proces om onze doelen te bereiken. Efficiëntere manieren om bomen te planten en een data-gestuurde benadering van (gemeenschappelijke) vooruitgang zijn voorbeelden van wat een enorme positieve impact kan hebben. Daarom willen we een innovatief bedrijf zijn dat werkt aan het oplossen van de uitdagingen waar we voor staan door onderzoek te doen, nieuwe instrumenten te ontwikkelen en innovatie in de hele sector te ondersteunen.

Categorie: Projects
Vragen over Regreener

Nee, Regreener is geen non-profitorganisatie maar een ‘sustainable commercial company‘. Het zijn van een goed doel brengt bepaalde beperkingen met zich mee. Hoewel Regreener een duurzaam commercieel bedrijf is, opereren we grotendeels als een liefdadigheidsinstelling, door de beste elementen te kiezen die ons doel dienen: het openbaar publiceren van financiële informatie, gegevens over inkomsten en impactgegevens.
 
Ook onze marge (van 25%) doet niet onder voor veel van de beste liefdadigheidsinstellingen. Aangezien het onze missie is om een zo groot mogelijke impact te hebben, is een zelfvoorzienend bedrijfsmodel de meest efficiënte manier om ons bedrijf te runnen. We willen zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan, kunnen groeien en toptalent kunnen aantrekken om onze doelen te bereiken: de wereld opnieuw groen maken (Regreenen!) en klimaatverandering tegengaan.

Categorie: Regreener

Wij zijn geen goed doel, maar een ‘sustainable commercial company‘. Je vraagt je misschien af hoe ons business model eruit ziet. Dit is wat er met je geld gebeurt nadat je je hebt ingeschreven op ons platform:
 
Stap 1: Nadat we je geld hebben ontvangen, dragen we btw (belasting over de toegevoegde waarde) af aan de overheid. Op je factuur kun je zien dat 21% BTW is toegevoegd aan de aankoopprijs. Deze 21% wordt direct afgedragen aan de belastingdienst. Wat overblijft na het betalen van de BTW is onze opbrengst.
 
Stap 2: 75% van onze inkomsten gaat naar onze projecten (en bijbehorende transactiekosten). Dit deel van onze inkomsten noemen we het Regreener Climate Fund. Met dit fonds steunen we een aantal van de beste projecten die er zijn op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. We planten bomen, beschermen regenwoud en steunen projecten die gericht zijn op groene energie en hernieuwbare energiebronnen. Deze projecten compenseren je CO2-voetafdruk. In je profiel kun je zien hoeveel impact je tot nu toe hebt gehad door deze projecten te steunen. Je profiel toont de hoeveelheid geplante bomen en de CO2 die voor jou wordt gecompenseerd. Je impact is zichtbaar en meetbaar, en de manier waarop je geld wordt besteed is transparant. We publiceren ook bewijzen van onze boomaanplant, onze CO2-certificaten en de donaties die namens de Regreener-gemeenschap zijn gedaan. De impact van de gehele Regreener gemeenschap is dus ook transparant.
 
Stap 3:De overige 25% van onze inkomsten wordt gebruikt om Regreener draaiende te houden, en om ons platform te laten groeien. Denk hierbij aan zaken als transactiekosten, vergoedingen voor ons team, hosting, licenties, marketing, IT & software, boekhouding, huur van een kantoorruimte en overige kantoorkosten. Aangezien het ons doel is om een grote Regreener gemeenschap te creëren, is het onvermijdelijk dat we deze kosten maken. We willen een gemeenschap creëren die de slagkracht heeft om echt een verandering teweeg te brengen. Daarom moeten we zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van Regreener. Daarvoor hebben we, net als ieder ander bedrijf, mensen en middelen nodig.

Categorie: Regreener

Je kunt onze missie en bijbehorende boodschap verspreiden door iedereen in je omgeving te vertellen over jouw ervaring met Regreener, en je kunt helpen door een (positieve) review achter te laten op Trustpilot. Voel je verder vrij om je profiel te delen op je sociale media via de deelopties in je profiel. Als je ons nog op andere vlakken kunt helpen, kun je altijd even een berichtje sturen!

Categorie: Regreener

Je kunt je abonnement op elk moment wijzigen, annuleren of pauzeren via je profielinstellingen, of door een e-mail te sturen naar info@regreener.eu

Categorie: Regreener

Om een gemiddelde basisvoetafdruk te berekenen, die wij gebruiken voor onze maandelijkse plannen en eenmalige bijdragen, gebruiken wij meerdere datasets:

  • Data van de Wereldbank over de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in jouw land.
  • Data van het Global Carbon Project, dat emissies rapporteert die zijn ingebed in import uit het buitenland. Wij combineren deze geïmporteerde emissies met de emissies van het land van verblijf.

Daarbovenop komt nog eens 10% om ervoor te zorgen dat elke Regreener klimaatpositief wordt door meer dan zijn voetafdruk te compenseren, oftewel: meer compenseren dan je uitstoot.

Categorie: Regreener

Op dit moment zijn we bezig met het maken van een gepersonaliseerde voetafdruk calculator, die onze gebruikers zal voorzien van een nauwkeurige schatting van hun daadwerkelijke voetafdruk. Echter, het maken en optimaliseren van een goede en betrouwbare calculator kost (veel) tijd. Als je updates wilt ontvangen over deze calculator, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de aanmeld functie onderaan deze pagina. Als je nu al jouw CO2-voetafdruk wilt berekenen, raden wij je de WNF Footprint Calculator aan.

Categorie: Regreener

De twee factoren die voor dit prijsverschil verantwoordelijk zijn, zijn de btw (belasting over de toegevoegde waarde) en het forensenverkeer.
 
De prijzen voor persoonlijke plannen zijn inclusief 21% btw. De btw wordt in zijn geheel afgedragen aan de belastingdienst. De prijzen voor bedrijven zijn exclusief btw, omdat bedrijven de btw die ze betalen kunnen terugvorderen bij de desbetreffende belastingdienst. Het weergeven van btw is dus niet relevant voor bedrijven.
 
Wanneer we dus de persoonlijke en zakelijke prijzen inclusief btw vergelijken, zijn de prijzen voor bedrijven in feite hoger dan de prijzen voor persoonlijke abonnementen. Deze prijzen verschillen vanwege het woon-werkverkeer. Wij vinden dat de CO2-uitstoot als gevolg van het woon-werkverkeer moet worden gecompenseerd door de werkgever, niet door de werknemer. Daarom wordt voor bedrijven het woon-werkverkeer meegerekend in de gemiddelde CO2-voetafdruk, en liggen de prijzen iets hoger.

Categorie: Regreener