De beste CO2-certificaten

Transparante prijzen. Snelle levering.

Heb je een vraag in verband met CO2-compensatie? Laat het ons weten door hieronder je email in te vullen.

Compenseer de scope 1-2-3-emissies van je bedrijf - en breng je CSR- en ESG-rapportage op orde.

CO2-certificaten uitgelegd.

Het gebruik van vrijwillige CO2-certificaten, als onderdeel van een strategie ter beperking van de klimaatverandering die een vermindering van de CO2-uitstoot omvat, is voor organisaties een legitieme manier om hun emissies te compenseren. Dit is met name het geval wanneer andere economisch haalbare middelen om de klimaatverandering te beperken zijn uitgeput en er nog restemissies overblijven.

Wij bieden een lijst van samengestelde projecten, ideaal voor klimaatbewuste bedrijven en zakelijke inkopers die op zoek zijn naar de beste CO-certificaten en deze willen ontdekken en vergelijken. Wij geven graag advies over onze beschikbare projecten en hun impact.

Learn more

Enkele van de standaarden die wij aanbieden

30+ projects

CO2-certificaten staan voor echte impact.

Het platform van Regreener biedt toegang tot de beste projecten ter wereld en zet zich volledig

zich volledig in voor de United Nationals Sustainable Development Goals (SDG’s).

Frequently asked questions

Als een project gecertificeerd is, betekent dit dat er vrijwillig koolstofkredieten zijn toegekend. Een koolstofkrediet is een certificaat dat staat voor één metrische ton kooldioxide-equivalent dat ofwel wordt voorkomen dat het in de atmosfeer wordt uitgestoten (emissievermijding/-reductie), ofwel uit de atmosfeer wordt verwijderd als gevolg van een koolstofreductieproject. Wil een koolstofverminderingsproject koolstofkredieten opleveren, dan moet worden aangetoond dat de bereikte emissiereducties of koolstofdioxideverwijderingen reëel, meetbaar, permanent, aanvullend, onafhankelijk geverifieerd en uniek zijn. Daarnaast is het van belang dat er passende waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat projecten alle mogelijke sociale en milieurisico’s aanpakken en verminderen.

Als een project aan deze criteria voldoet – zoals gespecificeerd door onafhankelijke normen zoals de Gold Standard en de Verified Carbon Standard (VCS) – kunnen credits worden toegekend. De impact van een koolstofkrediet kan pas worden opgeëist – d.w.z. worden meegeteld voor een klimaatverbintenis – nadat het krediet is ingetrokken (geannuleerd in een register), waarna het niet meer kan worden verkocht.1 In het geval van onze gebruikers trekt Regreener de kredieten in hun naam in.

Bijvoorbeeld, in het geval van een project voor hernieuwbare energie is het berekende bedrag de hoeveelheid broeikasgasemissies die het klimaatbeschermingsproject vermindert of vermijdt. Als het project voor hernieuwbare energie de uitstoot van 100.000 ton CO2 vermijdt, worden voor dit project 100.000 credits uitgegeven. Zodra deze certificaten zijn uitgegeven, kunnen ze worden verhandeld op koolstofmarkten. Zodra certificaten zijn gekocht, kunnen ze worden ingetrokken. Een credit dat is ingetrokken, kan nooit meer worden verhandeld. Een credit retired betekent dat het van de markt wordt gehaald. De partij die een certificaat intrekt, kan dus aanspraak maken op de hoeveelheid CO2 (in metrische ton) die via deze certificaten wordt gecompenseerd.

Voordat we in een bepaald project investeren door koolstofkredieten te kopen en op te nemen, bespreken we het betreffende project met een van onze adviseurs op het gebied van klimaatwetenschap, dat zijn experts met een achtergrond in klimaat- en milieuwetenschappen.

Categorieën: Carbon credits, Projects

Gold Standard is in 2003 door het WWF en andere internationale NGO’s in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat projecten die koolstofemissies terugdringen de hoogste mate van milieu-integriteit bezitten en tevens bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Gold Standard is een standaard en logo certificatiemerk programma voor niet-gouvernementele emissiereductie projecten in het Clean Development Mechanism (CDM), de vrijwillige koolstofmarkt en andere klimaat-en ontwikkelingsinterventies. Het wordt gepubliceerd en beheerd door de Gold Standard Foundation, een non-profit stichting met hoofdkantoor in Genève, Zwitserland. Het is ontworpen met de bedoeling ervoor te zorgen dat koolstofkredieten reëel en verifieerbaar zijn en dat projecten een meetbare bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Gold Standard wordt door veel NGO’s, waaronder het WWF en de David Suzuki Foundation, beschouwd als de beste klimaatnorm. Gold Standard-gecertificeerde projecten bieden naast hoogwaardige CO2-compensatie ook extra sociale en maatschappelijke voordelen. Gold Standard-gecertificeerde projecten hebben meer dan 20,5 miljard dollar aan gedeelde waarde gecreëerd voor klimaatactie en duurzame ontwikkeling.

Verified Carbon Standard (VCS) is in 2005 opgericht door leiders uit het milieu en het bedrijfsleven die de noodzaak inzagen van meer kwaliteitsborging op vrijwillige koolstofmarkten. VCS fungeert nu als een secretariaat voor de verschillende normen die zij ontwikkelen en programma’s die zij beheren, evenals een broedplaats voor nieuwe ideeën die zinvolle milieu- en sociale waarde op schaal kunnen genereren. VCS is een wereldleider in het helpen aanpakken van ‘s werelds meest hardnekkige milieu- en sociale uitdagingen door het ontwikkelen en beheren van normen die de private sector, landen en het maatschappelijk middenveld helpen bij het bereiken van ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatactie. Het VCS-programma is ‘s werelds meest gebruikte vrijwillige programma voor broeikasgassen (BKG). Meer dan 1.600 gecertificeerde Verra VCS-projecten hebben samen meer dan 500 miljoen ton koolstof- en andere broeikasgasemissies verminderd of uit de atmosfeer verwijderd.

Categorieën: Carbon credits, Projects

De impact en kwaliteit van een CO2-reducerend project wordt gemeten door een onafhankelijke derde partij (denk aan Gold Standard, UNFCCC en Verra VCS) die het project certificeert volgens internationale normen. Deze normen garanderen dat de projecten zijn wat we zeggen dat ze zijn: echt, blijvend en echt groen. De onafhankelijke derde partij zal toezicht houden op het project om ervoor te zorgen dat het zijn beloften nakomt.

Bovendien hebben deze certificatie-instellingen ook externe adviseurs in dienst om de projecten te controleren, zodat belangenconflicten in de rapportage volledig worden uitgesloten. Er zijn verschillende standaarden, maar wij hebben gekozen voor de beste projecten die er zijn via Gold Standard, UNFCCC en Verra Carbon Standard (VCS).

Categorieën: Carbon credits, Projects

Do you have a question related to offsetting? Let us know by entering you email below.